Deprecated: 2.2.0 versionundan beri get_bloginfo çağrıldığı parametre ile geçerliliğini yitirmiş! bloginfo() yordam ailesindeki home seçeneği artık kullanılmıyor. Bunun yerine url seçeneğini kullanın. in /home/bitlisdo/public_html/wp-includes/functions.php on line 5146
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BİTLİS E TİPİ KAPALI CEZA VE İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI « Bitlis Doğru Haber
istanbul escort canlı sohbet hattıesenyurt escortcanlı sohbet hattıcanlı sohbet hattıcanlı sohbet hattı
SON DAKİKA

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BİTLİS E TİPİ KAPALI CEZA VE İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bu haber 20 Temmuz 2020 - 6:45 'de eklendi ve kez görüntülendi.

2 Adet Nöbetçi gözetleme kulesi yapımı ve çatı onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’ncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almıştır.

İKN:2020/360151

1-      İdarenin

 1. a)      Adı                                        :BİTLİS E TİPİ KAPALI CEZA VE İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI

BAKAN YARDIMCILIKLARI

 1. b)      Adresi                                  :HÜSREVPAŞA MAHALLESİ 1208 SOK. NO:101 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
 2. c)       Telefon ve faks

Numarası                            :434 2286234 – 4342266235

        ç)   İhale dökümanının          :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

                görülebileceği ve e-

imza olarak kullanılarak

indirebileceği internet

sayfası

2-      İhale konusu yapım işinin

 1. a)      Adı                                :2 Adet Nöbetçi gözetleme kulesi yapımı ve çatı onarımı
 2. b)      Niteliği,Türü ve        :2 adet nöbetçi gözetleme kulesi yapımı ve Hizmet binası çatı onarımı

Miktarı                         yapım işi

                                       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                       şartnameden ulaşılabilir.

 1. c)       Yapılacağı/teslim     :Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

edileceği yer

ç)    Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  

 1. d)    İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi

                                               yapılarak işe başlanacaktır.

3-      İhalenin

 1. a)      İhale (son teklif verme) tarih: 05.08.2020 – 10:00

ve saati

 1. b)      İhale komisyonunun toplantı: Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Ambar

yeri (e-tekliflerin açılacağı       bürosunda

adres)

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B GRUBU (BIII) ÜST YAPI YAPIMI İŞLERİNE AİT İŞ BİTİRME BELGESİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 3. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 4. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 5. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar:

İhale Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :1,00

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.