istanbul escort canlı sohbet hattıesenyurt escortcanlı sohbet hattıcanlı sohbet hattıcanlı sohbet hattı
SON DAKİKA

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR BİTLİS BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ

Bu haber 20 Temmuz 2020 - 6:46 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Belediyemiz Hizmet araçlarında kullanılmak üzere 400000 litre Euro Dizel (motorin) Akaryakıt alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası     :           2020/363082

1-İdarenin

 1. a) Adresi : HÜSREVPAŞA MAHALLESİ AHMET EREN BULVARI 84 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
 2. b) Telefon ve faks numarası : 4342286310 – 4342286313
 3. c) Elektronik Posta Adresi : ihale@bitlis.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)            :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :

Belediyemiz Hizmet araçlarında kullanılmak üzere 400.000 litre Euro Dizel (motorin) Akaryakıt alım işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : Bitlis Hersan Mahallesi kurubulak semti, Eski Tekel binası alanında bulunan Belediye Saha amirliğindeki Yakıt depoları
 2. c) Teslim tarihi : İhale konusu akaryakıt miktarı sözleşme süresi bitinceye kadar peyder pey alınacaktır. Euro Dizel (motorin ) Belediyemize ait Hersan mahallesi Kurubulak Semtinde bulunan Eski tekel Binaları saha amirliği Yakıt deposuna teslim edilecektir. Belediyemiz Hizmetlerinin aksamaması için yakıt sıkıntısına mahal verilmemesi yönünde yüklenici firma aşağıdaki teslim şekline göre tüm tedbirlerini almak zorundadır.. İdarenin talebi halinde 20.000 litreden az olmayacak şekilde 3 (üç) iş günü içinde yakıt teslimi gerçekleştirlecektir. yakıt getiren araçlar Rafine çıkışlı mühürlü olacaktır. Yakıt getiren araçların rafine çıkışlı mühürlü olmaması halinde yakıt teslim alınmayacaktır. Belirlenen süre ve miktarda anılan depolara yakıt teslimi yapılmaması halinde ise Sözleşmede belirtilen oranda geçen her gün için gecikme para cezası uygulanacak, bu durumun 3 defa üst üste tekrarlanması halinde ise sözleşmenin 34. ve 35. madde hükümleri uygulanacaktır. Hiç bir mazaret idaremizce kabul edilmeyecektir.

 

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : : Hüsrevpaşa mahallesi Ahmet Eren Bulvarı no:84 Belediye Hizmet Binası BİTLİS
 2. b) Tarihi ve saati : 08.2020 – 10:30

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış Bayilik Lisans Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini, Akaryakıt Satış istasyonları için; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketinden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu Bayilik Belgesi ve bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından akaryakıt istasyonu işletim ruhsatının noter tasdikli suretini ihale dosyasına eklenecektir. Akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketlerinin ise; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu gösterir belgesinin noter tasdikli sureti ihale dosyasına eklenecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

son beş yılda kamu veya özel sektöre yapılan akaryakıt satış işleri  benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Hüsrevpaşa mahallesi Ahmet Eren Bulvarı no:84 Belediye Hizmet Binası BİTLİS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.