SON DAKİKA

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bu haber 18 Ekim 2019 - 10:22 'de eklendi ve kez görüntülendi.

TIBBİ LABORATUAR SARF MALZEME ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN       :           2019/509617

1-İdarenin

 1. a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 2. b) Adresi : HÜSREVPASA MAHALLESI AHMET EREN BULVARI 1208 SOK. NO :11 13000 – BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
 3. c) Telefon ve faks numarası : 4342286300 – 4342286353

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası           :            https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu mal alımın

 1. a) Adı : TIBBİ LABORATUAR SARF MALZEME ALIMI İŞİ
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı :

100 KISIM TIBBİ LABORATUAR SARF MALZEMESİ ALIMI İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bitlis Devlet Hastanesi-Bitlis Tatvan 400 Yataklı Devlet Hastanesi-Mutki, Ahlat-Güroymak-Hizan Devlet Hastanesi ile Adilcevaz Onkoloji Hastanesinin Laboratuar Sarf Depoları

ç) Süresi/teslim tarihi     :           Malın / işin teslim süresi 12 aydır. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 12 ay içerisinde, sağlık tesisinin resmi siparişi üzerine yüklenici malzemeleri pey der pey teslim edecektir. Sağlık tesisinin resmi siparişi sonrası teslimat süresi 10 gündür

 1. d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalanmasına müteakip

 

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.2019 – 14:30
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için ihale sıra numarasına göre belirtilmiş UBB numaralarını gösteren listeyi sunacaktır.

 1. a) Sunulacak listede belirtilen UBB numaraları kullanılmak suretiyle https://titubb.titck.gov.tr/ veya https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ adresinden ürün / bayilik durumları,
 2. b) Yapılacak kontrollerde TİTUBB ürün/bayilik durumu uygun olmayan ve belirtilen SUT kodu ile eşleştirmeleri yapılmamış ürünlere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler satış merkezi yetki belgesi veya satış yeri yeterlilik belgesinden herhangi birini sunacaktır.

3-) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamına girmeyen diğer ürünler için ise; o ürünün üreticisi ya da ithalatçısı tarafından, kaşeli ve ıslak imzalı olarak verilen ve söz konusu ürünün ”kapsam dışı olduğu” ile ilgili yazılı beyanını içeren belgeyi sunacaktır.Ayrıca isteklinin o ürünü satmaya yetkili olduğuna dair üretici/ithalatçı tarafından verilen ıslak imzalı yetkili satıcı belgelerini (her bir ürün için sıra numarası belirterek) ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale öncesinde veya esnasında numune gönderilmeyecektir. İhale yapıldıktan sonra teklif değerlendirme aşamasında fiyat teklifi bazında en avantajlı 1.  2. veya 3. Firmalardan, Ekap üzerinden tebligat yapılarak numune talebinde bulunulacaktır. Numuneler 5 (beş) iş günü içerisinde Müdürlüğümüz Personel Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilmek üzere gönderilecektir

2) Gönderilecek olan Numunelerin Üzerinde İhale Sıra Numarası Ve Ürün İsimleri ile Firmayı Tanımlayıcı Bilgilerin Bulunması Gerekmektedir.

4) Numune getirmeyen ve ya göndermeyen  Firmalar Fiyat Verdikleri Kalemlerde Değerlendirme Dışı Bırakılacaktır.

5) Ek Bir Cetvelde Sunmuş Oldukları Ürünün UBB Kodu ve Markasını ve de Yerli Malı olup olmadığını belirteceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda ve ya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan her türlü Tıbbi laboratuar sarf veya Tıbbi Sarf Malzeme alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.