SON DAKİKA

BİTLİS MERKEZ ZİYA EREN SPOR LİSESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ BİTLİS –İL MİLLİ EĞİTİM MÜĞDÜRLÜĞÜ-OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bu haber 30 Eylül 2019 - 12:15 'de eklendi ve kez görüntülendi.

BİTLİS MERKEZ ZİYA EREN SPOR LİSESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ  yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzeriden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İKN                                                             :2019/475366

1-İdarenin        

a)Adı                                                          : BİTLİS –İL MİLLİ EĞİTİM MÜĞDÜRLÜĞÜ-OKUL ÖNCESİ

VE İLKÖĞRETİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI                              BAKAN YARDIMCILIKLARI

b)Adresi                                                     :HÜSREVPAŞA MAHALLESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT:3

   BİTLİS 3 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS

c)Telefon ve Faks Numarası                      :4342801300 – 4342801359

ç)İhale dökümanının görülebileceği        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

2-İhale konusu yapım işinin

a)Adı                                                                    : BİTLİS MERKEZ ZİYA EREN SPOR LİSESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

b)Niteliği, türü ve miktarı                            :1 ADET OKULA AİT DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer              :BİTLİS MERKEZ ZİYA EREN SPOR LİSESİ

ç)Süresi/teslim tarihi                                     :Yer tesliminden itibaren 30(otuz) takvim günüdür.

d)İşe başlama tarihi                                       :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati :15.10.2019 – 14:00

b)İhale komisyonunun toplantı yeri(e-tekliflerin:ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI

açılacağı adres)                                                                SALONUHÜKÜMET KONAĞI KAT:3

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklif kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:      

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞİN (C) SIHHIİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİNDEN ıv. GRUP GAZ TESİSAT İŞLERİ BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

MAKŞİNE MÜHENDİSİ VEYA MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  2. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dökümanı indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 25 (yirmibeş) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15-Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi:Teklif sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.