istanbul escort canlı sohbet hattıesenyurt escortcanlı sohbet hattıcanlı sohbet hattıcanlı sohbet hattı
SON DAKİKA

BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14 KALEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 03 Mart 2020 - 7:06 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü 14 Kalem Süt ve Süt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/117314
1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mahallesi Feyzullah Ensari Cad. 1126 Sok. 3/A BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası : 0434 226 55 07 – 0434 226 85 07
c) Elektronik Posta Adresi : bitlislojistik@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 KALEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Depo Büro Amirliği Atatürk Mah. Feyzullah Ensari Cad. 1126 Sok 3/A Merkez /BİTLİS
c) Teslim tarihi : İdare ihtiyacına göre ihtiyaç listesindeki süt, yoğurt ve ayran haftada bir gün, diğer ürünler ise ayda bir gün firmaya en az 12 saat öncesinden yüklenicinin belirleyeceği mobil veya dahili telefon numarasına bildirerek, ürün siparişi verilecektir. Siparişler hafta içi saat: 08:00-17:00 saatleri arasında yüklenici firma idarenin depo kısmına teslim edecektir. 12:00/13:30 saatleri arasında teslim yapılmayacaktır. İdare acil olarak gelişen durumlarda yükleniciden en geç 3 (üç) saat içerisinde talep ettiği ürünler yüklenici tarafından temin edilip teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Restoran Salonu Atatürk Mah. Feyzullah Ensari Cad. 1126 Sok 3/A Merkez /BİTLİS
b) Tarihi ve saati : 10.03.2020 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İŞLETME KAYIT BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Atatürk Mah. Feyzullah Ensari Cad. 1126 Sok 3/A Merkez /BİTLİS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.