SON DAKİKA

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİTLİS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 01 Mayıs 2019 - 8:37 'de eklendi ve kez görüntülendi.

1 ADET 4*4 ARAZİ, ÇİFT KABİNLİ PICK-UP (SÜRÜCÜLÜ) ARAÇ KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2019/206825

1-İdarenin

a) Adresi             :              Taş Mah.Eski Hükümet Konağı Kat 1 Merkez/Bitlis BİTLİS MERKEZ/BİTLİS

b) Telefon ve faks numarası       :              4342287252 – 4342287535

c) Elektronik Posta Adresi           :              bitlis.dkmp@tarimorman.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi       :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı            :             

1 ADET 4*4 ARAZİ, ÇİFT KABİNLİ PICK-UP (SÜRÜCÜLÜ) ARAÇ KİRALAMA İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer               :              Tarım ve Orman Bakanlığı (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü Bitlis Şube Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğüne bağlı İl Şube Müdürlükleri(Hakkari, Siirt, Muş, Van)

c) Süresi              :              İşe başlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              Taş Mah.Eski Hükümet Konağı Kat1 Merkez/Bitlis

b) Tarihi ve saati              :              10.05.2019 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunun 5. Maddesi ve aynı kanun dayanak olarak çıkarılan Karayolu taşıma Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen Şehiriçi ve şehirlerarası (ikisinide kapsayacak) ticari eşya taşımacılığı yapmak için verilmiş olan (K1 vb) taşıma yetki belgelerinin aslı veya Noter onaylı sureti.

Ancak K1 belgesi için söz konusu taşıma işleri Şehiriçi ve şehirdışı beraber yapılacağından K1* belgesi kabul edilmeyecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve Özel Sektörde yapılmış her türlü Araç kiralama ve taşıma Hizmet alım ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü Bitlis Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı(DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü Bitlis Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.